Latkova vas - Dolenja vas - fabrika - mimo hotela - na Račka - Sv. Lovrenc - Dolenja vas - Latkova vas mimo Bisola domov