Strehlen - Neuostra - Nöthnitz - Mockritz - Strehlen