Latkova vas - Sv. Lovrenc - Matke - Zahom - Parcela