Part 4 of the 700 mile run - Dover to Milton Keynes