[8 km] Hohenzollernplatz - Olympiaberg - Luitpoldpark - Hohenzollernplatz