Guangzhou - 9.5 km along Pearl River from Shangri-La