[12,5 km] Hohenzollernplatz - Nymphenburger Schloss - Olympiapark - Hohenzollernplatz