Im Holz-Steingrube-Reservoir-Ob Bitzirain-Wegli-Im Holz