Bambesch - 35 Km Long run (4 Blue tracks: Mamer, Kehlen, Kopstal and Strassen)