Kahlenbergerdorf - Nasenweg - Leopoldsberg - Kahlenberg Kahlenberger Straße - Waldbachsteig - Kahlenbergerdorf (GPS)