Bộ công cụ và nhà vệ sinh xả kép - điểm cộng và nhược điểm