Karlsplatz - 3.Bezirk - Prater - Ring - Karlsplatz