Latkova vas - Orla vas - Polzela - Ločica - Latkova vas - Prebold - Sv. Lovrenc - Latkova vas