Chạy SPSS thuê phân biệt biến nội sinh và biến ngoại sinh