11km_Bohnice_Vltava_Drah_udol_Chabry_Cim_udol_blazinec