12,100Km-Fiseta-Fuentevieja-Balvuena-Pinete-Friseta