Nezvestice - Radyne (3 kopce - Marsal, Hurka, Radyne)